Regulamin

 1. WinterCamp jest szkoleniem powstałym z inicjatywy Stowarzyszenia Polish Outdoor Group, mającym na celu przybliżenie uczestnikom praktycznych zasad postępowania w trakcie zimowego wypoczynku w górach, w tym zimowego biwakowania. Szkolenie w dalszej części regulaminu zwane będzie WinterCamp.
 2. WinterCamp w roku 2020, organizowany pod nazwą WinterCamp 2.0 odbędzie się w trzech terminach (trzech edycjach):
  1. w dniach 5-9 lutego 2020 roku w schronisku na Polanie Chochołowskiej w Tatrach i najbliższej okolicy (edycja rodzinna – Family, dostępna też dla osób indywidualnych)
  2. w dniach 12-16.02.2020 roku w i przy schronisku na Turbaczu i najbliższej okolicy
  3. w dniach 19-23.02.2020 roku w i przy schronisku na Turbaczu i najbliższej okolicy (edycja rodzinna – Family, dostępna też dla osób indywidualnych) 
 3. Operatorem WinterCamp 2.0 jest Gram Events Maciej Gramacki, z siedzibą w Rakowni, przy ul. Pawia 3 wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP: 7811590803, Regon: 639886026, zwany dalej Operatorem
 4. Uczestnikami WinterCamp 2.0 mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie oraz osoby niepełnoletnie pozostające pod stałą opieką prawnych opiekunów lub wyznaczonych przez nich osób, które:
  1. wypełniły i przekazały Operatorowi ankietę zgłoszeniową za pośrednictwem serwisu internetowego: www.wintercamp.pl
  2. uiściły opłatę (zadatek i wpłate końcową) zgodną z cennikiem umieszonym na www.wintercamp.pl
 5. Osoby niepełnoletnie zakwalifikowane do udziału w WinterCamp 2.0 muszą przesłać operatorowi zgodę prawnych opiekunów lub wyznaczonych przez nich osób na swój udział w biwaku: „Ja (imię i nazwisko opiekuna) będący prawnym opiekunem (imię i nazwisko uczestnika) wyrażam zgodę na jego udział w organizowanym przez Gram Events Maciej Gramacki WinterCamp 2.0 i biorę za niego pełną odpowiedzialność”.
 6. W przypadku dużej ilości zainteresowanych Operator może zorganizować kolejne w sezonie zimowym 2020 edycje WinterCamp 2.0 i uruchomić system zgłoszeń na nie. Jednocześnie w przypadku zapełnienia jedynie do 50% miejsc Operator może odwołać daną edycję WinterCamp 2.0 przy pełnym zwrocie kosztów. Operator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia w takim przypadku technicznych zmian do niniejszego regulaminu.
 7. Jeśli uczestnik po zakwalifikowaniu na WinterCamp 2.0 zrezygnuje z udziału z jakiejkolwiek przyczyny, operator zwróci mu opłatę na następujących zasadach:
  1. rezygnacja zostanie zgłoszona do 30.11.2019 r. – przysługuje zwrot 90% wartości zadatku
  2. rezygnacja nastąpi pomiędzy 01 a 31.12.2019 r. – przysługuje zwrot 50% wartości zadatku
  3. rezygnacja nastąpi po 01.01.2020 r. lub uczestnik nie weźmie udziału w WinterCamp 2.0 – nie przysługuje zwrot zadatku ani pełnej opłaty za uczestnictwo.
 8. Każdy uczestnik WinterCamp 2.0 przyjmuje do wiadomości, że w trakcie WinterCamp 2.0 realizowane będą praktycznie czynności związane z przedmiotem WinterCamp 2.0, które ze swej natury mogą wiązać się z przypadkowymi drobnymi urazami, za które Operator WinterCamp 2.0 nie ponosi odpowiedzialności.
 9. Każdy uczestnik WinterCamp 2.0 zobowiązany jest ściśle stosować się do poleceń przedstawicieli Operatora. Osoba nie stosująca się do poleceń przedstawicieli Operatora może zostać usunięta z WinterCamp 2.0 bez zwrotu wpisowego. Osobie usuniętej z WinterCamp 2.0 z powyższych przyczyn nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec Operatora.
 10. Dotyczy uczestników nocujących w namiotach: ze względów bezpieczeństwa uczestników WinterCamp 2.0 jest imprezą bezalkoholową. Uczestnik spożywający alkohol lub inne środki odurzające w trakcie WinterCamp 2.0, a także uczestnik przybywający na WinterCamp 2.0 pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających może zostać usunięty z WinterCamp 2.0 bez zwrotu wpisowego. Osobie usuniętej z WinterCamp 2.0 z powyższych przyczyn nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec Operatora. Zasada opisana powyżej (dotycząca spożywania alkoholu) nie będzie stosowana w dniu poprzedzającym oficjalne otwarcie WinterCamp 2.0 wobec uczestników nocujących w schronisku. Uczestnicy edycji rodzinnych ze względów edukacyjnych i organizacyjnych proszeni są o nienadużywanie alkoholu. 
 11. Przystępując do udziału w WinterCamp 2.0 uczestnik deklaruje dobry stan zdrowia, umożliwiający mu udział w WinterCamp 2.0. Rezygnacja z WinterCamp 2.0 z powodu stanu zdrowia może odbyć się w trybie opisanym w pkt 7 niniejszego regulaminu.
 12. W czasie WinterCamp 2.0 każdy uczestnik zobowiązany jest do nadzoru i pieczy nad rzeczami i wyposażeniem uczestnika. Operator w żadnym zakresie nie ponosi odpowiedzialności za szkody uczestników związane z kradzieżą, uszkodzeniem lub zniszczeniem jakichkolwiek rzeczy, w tym wyposażenia uczestnika.
 13. Każdy uczestnik WinterCamp 2.0 bierze w nim udział na własne ryzyko i odpowiedzialność i może zrezygnować z każdego punktu programu.
 14. Każdy uczestnik WinterCamp 2.0 decydujący się na nocleg na zewnątrz schroniska zobowiązany jest posiadać ciepłą odzież, odzież ochronną, a także inne wyposażenie osobiste tj. namiot, śpiwór, materac – właściwe do użycia w terenie, w temperaturach zimowych. Szczegółowe informacje o wymaganiach dotyczących posiadanej odzieży i wyposażenia uczestnik może uzyskać na stronie www.wintercamp.pl
 15. WinterCamp 2.0 organizowany jest w znacznej części w terenie otwartym i w związku z tym jego przebieg jest uzależniony od warunków pogodowych panujących w czasie WinterCamp 2.0. Operator nie gwarantuje żadnych konkretnych warunków pogodowych i nie ponosi odpowiedzialności za warunki atmosferyczne w okresie WinterCamp 2.0.
 16. Operator ma prawo w każdym czasie odwołać WinterCamp 2.0  lub przerwać szkolenie, jeżeli z przyczyn od niego niezależnych – w tym w szczególności ze względu na złe warunki pogodowe kontynuowanie WinterCamp nie będzie możliwe lub wiązać się będzie z nadmiernym ryzykiem dla życia lub zdrowia uczestników lub przedstawicieli operatora. W przypadku odwołania lub przerwania WinterCamp 2.0 ze wskazanych wyżej przyczyn Operator zwróci Uczestnikom opłaty za udział w WinterCamp 2.0, pomniejszoną o koszty organizacji WinterCamp 2.0, które Operator poniósł lub zobowiązany jest ponieść niezależnie od odwołania WinterCamp 2.0. Określony powyżej zwrot opłaty wyczerpuje roszczenia uczestnika wobec Operatora.
 17. RODO: Uczestnik przyjmuje do wiadomości że administratorem danych osobowych jest Operator, który odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestrów zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej, elektronicznej i innych zbiorach danych prowadzonych przez siebie. Dane uczestników będą przetwarzane w celu realizacji WinterCamp przez Operatora, partnerów i Inicjatora, oraz wydawania materiałów dokumentacyjnych i promocyjnych WinterCamp przez Operatora, partnerów i Inicjatora na podstawie utrwalonego przebiegu imprezy w formie zapisu fotograficznego, filmowego oraz dźwiękowego w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjno-marketingowych WinterCamp – tego i kolejnych tego typu przedsięwzięć Operatora, partnerów oraz Inicjatora. Odbiorcami danych będą uczestnicy WinterCamp, osoby odwiedzające oficjalne serwisy internetowe promocyjno-informacyjne WinterCamp, partnerów i Inicjatora oraz publikowane w innych elektronicznych środkach przekazu zarządzanych, lub wykorzystywanych w dowolnym zakresie przez Operatora, partnerów i Inicjatora oraz odbiorcy materiałów promocyjnych drukowanych w publikacjach Operatora, partnerów i Inicjatora, a także w publikacjach i serwisach osób trzecich, z zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach osób trzecich mogą jedynie ilustrować informacje o działalności prowadzonej przez Operatora, partnerów i Inicjatora, a ich wykorzystywanie w innym kontekście nie jest dozwolone. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu użycia przez Operatora, partnerów i Inicjatora w/w materiałów nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia w szczególności prawo do wynagrodzenia. Ponadto dane mogą być udostępniane zgodnie z odrębnymi przepisami służbom, organom administracji publicznej, prokuraturze oraz innym podmiotom, jeżeli wykażą w tym interes prawny w otrzymaniu danych. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane uczestników w Rejestrze WinterCamp będą przetwarzane bezterminowo. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do ich własnych danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w miejscu zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Źródłem pochodzenia danych osobowych są informacje przekazane przez Uczestnika w formularzu zgłoszeniowym, mailowo na adres Operatora, a także materiały fotograficzne, filmowe i dźwiękowe pochodzące z nagrań własnych Operatora, partnerów i Inicjatora, oraz materiałów prasowych ogólnodostępnych. Obowiązek podania danych osobowych wynika z  wyrażenia zgody na uczestnictwo w WinterCamp, w tym na WinterCamp 2.0.

Organizatorzy

Patroni medialni

Partnerzy

Patroni merytoryczni

Organizatorzy

Patroni medialni

Partnerzy

Patroni merytoryczni