RODO

Uczestnik przyjmuje do wiadomości że administratorem danych osobowych jest Operator, który odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestrów zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej, elektronicznej i innych zbiorach danych prowadzonych przez siebie. Dane uczestników będą przetwarzane w celu realizacji WinterCamp oraz wydawania materiałów dokumentacyjnych i promocyjnych WinterCamp na podstawie utrwalonego przebiegu imprezy w formie zapisu fotograficznego, filmowego oraz dźwiękowego w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjno-marketingowych WinterCamp i kolejnych tego typu przedsięwzięć Operatora oraz Inicjatora. Odbiorcami danych będą uczestnicy WinterCamp, osoby odwiedzające oficjalne serwisy internetowe promocyjno-informacyjne WinterCamp oraz publikowane w innych elektronicznych środkach przekazu zarządzanych, lub wykorzystywanych w dowolnym zakresie przez Operatora oraz odbiorcy materiałów promocyjnych drukowanych w publikacjach Operatora, a także w publikacjach i serwisach osób trzecich, z zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach osób trzecich mogą jedynie ilustrować informacje o działalności prowadzonej przez Operatora, a ich wykorzystywanie w innym kontekście nie jest dozwolone. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu użycia przez Operatora w/w materiałów nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia w szczególności prawo do wynagrodzenia. Ponadto dane mogą być udostępniane zgodnie z odrębnymi przepisami służbom, organom administracji publicznej, prokuraturze oraz innym podmiotom, jeżeli wykażą w tym interes prawny w otrzymaniu danych. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane uczestników w Rejestrze WinterCamp będą przetwarzane bezterminowo. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do ich własnych danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w miejscu zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Źródłem pochodzenia danych osobowych są informacje przekazane przez Uczestnika w formularzu zgłoszeniowym, mailowo na adres Operatora, a także materiały fotograficzne, filmowe i dźwiękowe pochodzące z nagrań własnych, współorganizatorów imprez oraz materiałów prasowych ogólnodostępnych. Obowiązek podania danych osobowych wynika z  wyrażenia zgody na uczestnictwo w WinterCamp.


Organizatorzy

Patroni medialni

Partnerzy

Patroni merytoryczni

Organizatorzy

Patroni medialni

Partnerzy

Patroni merytoryczni